Biển báo giao thông  nhưng biển báo được dựng ven đường giao thông để cung cấp thông tin đến người tham gia giao thông.